Verkregen opdrachten en referenties


PYRAMIDE is gezien de aard van haar werkzaamheden gebonden aan haar beroepsgeheim. Toch is het mogelijk een indruk te geven van de werkzaamheden van de afgelopen ruim twintig jaar.

Met dank treft u hier een aantal van de vele organisaties aan waarvoor PYRAMIDE diensten mocht en mag verrichten.

Advisering
- Adviseren en begeleiding inzake organisatie-, communicatie en employability-vraagstukken

Coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement
Opdrachten in o.a. productiebedrijven, verzekeringsbedrijven, bankinstellingen, het winkelbedrijf, de gezondheidszorg, alsmede bij een aantal Ministeries. Individuele outplacementtrajecten in vele branches. Outplacementtraject met groepsbijeenkomsten. Tevens diverse reÔntegratietrajecten, o.a. ten behoeve van een reÔntegratiecentrum en een gemeente.

Conflictbemiddeling, crisismanagement en vertrouwensmanagement
Begeleiding van de directie, afdelingen en functionarissen in de industriŽle sector, het onderwijs, het winkelbedrijf, het welzijns- en buurtwerk en in de gezondheidszorg. Tevens in (geprivatiseerde) overheidsinstellingen en een onderdeel van een der Ministeries.

Individuele coaching en counseling, (re)vitalisering, teamcoaching
Ondernemers, zelfstandige beroepsbeoefenaars, particulieren, directieleden, commissarissen, managers, staffunctionarissen, belangrijke sleutelfiguren en overige functionarissen.

Selectie van personeel
In opdracht van directie / commissaris, in het verlengde van de activiteiten van de headhunter, aanvullende observatie, analyse en advisering bij selectie van directieleden en hoofden personeelszaken. Tot grote tevredenheid van opdrachtgever, betrokken kandidaten en headhunter.

Referenties
In de afgelopen jaren mochten we dankbetuigingen en complimenten in ontvangst nemen van particulieren, huisartsen, zelfstandigen, ondernemers, bestuurders en werknemers. Daarvoor en voor hun verwijzingen en aanbevelingen zijn we hen dankbaar. Hier treft u een aantal referenties aan.